image1 image2 image3 image4

Spotřebitelské úvěry z pohledu legislativy

Spotřebitelské úvěry z legislativního hlediska upravuje Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který byl novelizován zákonem č. 43/2013 Sb. a který definuje spotřebitelský úvěr jako odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu, která je poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem. Zároveň uvádí, na které finanční služby se tento zákon nevztahuje, to znamená, že se nejedná o spotřebitelský úvěr, přičemž se jedná například o odloženou platbu, půjčku a úvěr či jinou obdobnou finanční službu, která byla poskytnuta za účelem financování bytových potřeb, je spjatá s nájmem věci či leasingem nebo se jedná o finanční službu poskytnutou bez nároku na úrok a úplatu. Za spotřebitelský úvěr se také nepovažuje úvěr či půjčka s hodnotou nižší než 5 000,- Kč a vyšší než 1 880 000,- Kč, zaměstnanecká půjčka a bezplatné odložení platby stávajícího dluhu atd.

 

Spotřebitelská půjčka

Zákon o spotřebitelském úvěru také definuje základní pojmy smluv spotřebitelských úvěrů, jako je například spotřebitel, věřitel, zprostředkovatel úvěru, ale i roční procentní sazba nákladů (RPSN), celkové náklady spotřebitelského úvěru či celková částka splatná spotřebitelem a referenční sazba atd. Legislativa rovněž upravuje informační povinnosti věřitele, a to nejen z pohledu seznámení spotřebitele s podmínkami poskytnutí spotřebitelského úvěru, se kterými by měl být žadatel seznámen v dostatečném předstihu před uzavřením spotřebitelské smlouvy, kdy by mu měly být předány v tištěné či jiné formě umožňující jejich přenos na tištěnou formu, ale také upravuje, byť okrajově, reklamu na úvěrový produkt.

Nicméně ne vždy je spotřebitelský úvěr sjednáván osobně, tudíž není možné žadateli o spotřebitelský úvěr předložit podmínky jeho poskytnutí před jeho uzavřením, respektive je možné, ale věřitel není ochoten. Avšak zákon myslí také na tuto skutečnost, kdy věřiteli ukládá povinnost poskytnout informace o podmínkách spotřebitelského úvěru bezprostředně po podepsání spotřebitelské smlouvy, ale i na důsledky porušení informační povinnosti věřitele, v důsledku kterých se smlouva o spotřebním úvěru stává neplatná. Stejně jako u většiny zákonů jsou obsahem zákona o spotřebitelském úvěru také správní delikty a výše pokut při jejich dopuštění.

půjčka

2017  Spotřebitelské úvěry z pohledu legislativy  ©  Supported by Fastfin Hosted on Mydreams VPS server